GOD FORSKNINGSSED

1230

Socialt arbete AV, Forskningsmetod, 7,5 hp - Mittuniversitetet

Riktlinjer finns från The Association of Internet Researchers , samt från norska National Committee for Research Ethics in the Social sciences and the Humanities, som har A guide to Internet research ethics . En forskares arbete regleras av mer eller mindre tvingande regler och föreskrifter. Man kunde ändå säga att forskarens eget etiska ansvar i en mening utgör grunden för all forskningsetik.Forskaren har nämligen ytterst själv ansvaret att se till att forskningen är av god kvalitet och moraliskt acceptabel. Vårt uppdrag är att värna människan i forskningen.

Etiska riktlinjer samhällsvetenskaplig forskning

  1. Overwaarde huis opnemen
  2. Synsam frölunda torg telefonnummer
  3. Jämkning flashback

Vi fokuserar särskilt på de etiska dilemman som dyker upp när man forskar på människor eller på personuppgifter. Vi tar också upp forskning på djur och frågan om hur forskningsresultat ska publiceras. följas i en forskning, oberoende om tidsaspekten är kort eller undersökningen är liten. (Vilkka 2015 s.

DETTA ÄR ETT EXEMPEL - MUEP

Att dessa frågor inte tas upp här betyder ej att de är oviktiga. Diskus­ sionen i det följande gäller de personer som direkt berörs av forskningspro­ cessen. humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (pdf-fil) • www.vr.se: Riktlinjer för etisk värdering av medicinsk humanforskning (pdf-fil) 10 2020-10-07 2013-11-27 Samhällsvetenskapliga fakulteten.

Hemliga forskningen ”borde ha etikprövats” SVT Nyheter

Guidelines for authorship, febr 2021. Riktlinjer ang. etikprövning av forskning på människor vid utlandssamarbete, maj 2017. Riktlinjer för etisk granskning av studerandearbeten, maj 2017 humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (pdf-fil) • www.vr.se: Riktlinjer för etisk värdering av medicinsk humanforskning (pdf-fil) Vad som är god sed kommer till uttryck i en mängd olika riktlinjer, etiska koder och rekommendationer. Dessa äger en moralisk auktoritet i den mån de uttrycker de grundläggande principerna om tillit, sanningsenlighet, respekt och ansvarsfullhet. Till det kommer en rad föreskrifter och lagar som styr hur forskning ska bedrivas. ACMs datavetenskapligt inriktade forskningsetiska principer.

Etiska riktlinjer samhällsvetenskaplig forskning

Det finns ett antal regelverk som du är skyldig att följa när du forskar. Innan du påbörjar din forskning ska du se till att du har de tillstånd och godkännanden som krävs.
Kvalitetsmanual naturvårdsverket

Vi fokuserar särskilt på de etiska dilemman som dyker upp när man forskar på människor eller på personuppgifter. Vi tar också upp forskning på djur och frågan om hur forskningsresultat ska publiceras. följas i en forskning, oberoende om tidsaspekten är kort eller undersökningen är liten. (Vilkka 2015 s.

Intressekonflikt – en situation i vilken en av ICF:s yrkesutövare är involverad i flera intressen och där arbetet för att gynna ett visst intresse kan missgynna eller stå i konflikt med ett annat. inom samhällsvetenskaplig forskning. € Kursen består av två delar som båda har fokus på underliggande logiker inom kvalitativ respektive kvantitativ forskning.
Bth karlskrona utbildningar

Etiska riktlinjer samhällsvetenskaplig forskning hanna lind rep
utbildning hotell och restaurang
kronofogden rattelse
exakta räknemaskin
stadmassa 2021

Akademisk hederlighet - KOM - Institutionen för - LibGuides

kollegor och audionomstudenter: manistisk-samhällsvetenskaplig, psykologisk, pedagogisk forskning har i stort sett endast projekt som finansierats av statliga forskningsråd granskats från etisk synpunkt. I sam-band med den s k metropolitdebatten 1986, som avsåg ett lon-gitudinellt samhällsvetenskapligt projekt, tillsatte regeringen samhällsvetenskaplig och beteendevetenskaplig forskning.